PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII oraz klas III oddziałów gimnazjalnych SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ST. PALCZEWSKIEGO W DRYGAŁACH

„TYDZIEŃ Z KRAJAMI ANGLOJĘZYCZNYMI”


Rok szkolny 2018/2019

 

Opracowały:
Marta Ożarowska
Katarzyna Zielińska

Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII oraz klas III oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Drygałach. Realizacja projektu przewidziana jest w marcu 2019 roku. Celem głównym projektu jest poszerzenie przez uczniów wiedzy o sześciu wybranych krajach anglojęzycznych: Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanadzie, Malcie i Republice Południowej Afryki.

Cele szczegółowe projektu:
• poszerzenie wiadomości z zakresu historii, geografii oraz wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych,
• wykorzystywanie umiejętności ICT w nauce języka angielskiego,
• kształtowanie otwartości i tolerancji do odmienności kulturowej, rozbudzanie zainteresowań wobec innych kultur; poznawanie świata,
• uaktywnienie i wykorzystanie zdolności i wiedzy uczniów innych niż lingwistyczne, jednak ukierunkowanych na naukę języka angielskiego,
• rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, współodpowiedzialności za efekty pracy, umiejętności wywiązywania się z powierzonych zadań oraz propagowanie zdrowej rywalizacji,
• pobudzanie do kreatywności w działaniu oraz osiągnięciu własnego celu,
• rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji,
• nabywanie umiejętności prezentowania swoich prac i planowania pracy.

PLANOWANE ZADANIA W RAMACH PROJEKTU

Na początku marca organizatorzy projektu przeprowadzają losowanie, które ma na celu przypisanie jednego kraju dla danej klasy. Losowania dokonuje wybrany przez klasę uczeń. Organizatorzy po przeprowadzonym losowaniu przekazują klasom zasady projektu oraz zadania do realizacji.
Zadania do wykonania przez każdą klasę:
1. Najważniejsze święto – plakat.
Uczniowie wyszukują informacje na temat najważniejszego święta
w wylosowanym przez siebie kraju. Następnie wykonują na brystolu plakat przedstawiający to święto. Umieszczają na nim m.in. informacje: jakie to święto, jego historia, dlaczego jest ważne. Wykonane plakaty zostaną wywieszone w sali 43.
Powołana przez organizatorów komisja dokona oceny prac przyznając punkty za:
• estetyka wykonania plakatu – 0-10pkt.
• zawarte informacje – 0-15pkt.
• ogólne wrażenie – 0-5pkt. Razem do zdobycia – 25pkt.
2. Dzień Świętego Patryka – patrona Irlandii
Dzień św. Patryka obchodzony jest 17 marca. Uczniowie klas biorących udział w projekcie przychodzą w piątek 15 marca ubrani „ na zielono”. Mogą również mieć ze sobą symbole tego święta, czyli zieloną koniczynę bądź kapelusz. Nauczyciele języka angielskiego przeprowadzą lekcje kulturowe związane z tym dniem. Nagrodą dla osób ubranych na zielono w tym dniu będzie zwolnienie z odpowiedzi ustnych
i sprawdzianów.
Nauczyciele mający zajęcia w tym dniu w oddziałach klasowych biorących udział w projekcie dokonają oceny – „Najbardziej zielona klasa”:
• I miejsce – 25pkt.
• II miejsce – 20pkt.
• III miejsce – 15pkt.
• IV miejsce – 10pkt.
• V miejsce – 5pkt.
3. Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych – VI POTYCZKI KLASOWE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy jaką posiadają uczniowie na temat dwóch najważniejszych krajów anglojęzycznych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Każda klasa typuje trzech reprezentantów, których zadaniem będzie rozwiązanie testu obejmującego zagadnienia o wyżej wymienionych krajach anglojęzycznych:

• patroni,
• flagi,
• herby,
• stolice,
• populacja,
• ustrój polityczny,
• osoby sprawujące władzę,
• religie,
• nazwy hymnów,
• słynne zabytki i budowle,
• większe miasta, rzeki, góry,
• sławne osobistości,
• tradycyjne potrawy.

Konkurs odbędzie się pod koniec marca 2019r. Zwycięzcą konkursu zostanie klasa, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Suma punktów do zdobycia 0-50pkt.
Podsumowanie projektu odbędzie się w kwietniu 2019r. kiedy to organizatorzy ogłoszą wyniki uzyskane z poszczególnych zadań projektu, podsumują ogólną punktację, wyłonią zwycięską klasę oraz wręczą nagrody oraz dyplomy.

Organizatorzy:

Marta Ożarowska
Katarzyna Zielińska