Działając na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432 z późń. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego działających w szkole ustaliłem w roku szkolnym 2014/2015 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1. Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach:
  • 10 listopada 2014r
  • 2 stycznia 2015r
  • 5 stycznia 2015r
  • 1 kwietnia 2015r. – sprawdzian,
  • 23 kwietnia 2015r. – egzamin gimnazjalny z języka obcego,
  • 25 czerwca 2015r.
 2. Publiczne Gimnazjum w Drygałach:
  • 10 listopada 2014r
  • 2 stycznia 2015r.
  • 5 stycznia 2015r.
  • 1 kwietnia 2015r. – sprawdzian,
  • 21 - 23 kwietnia 2015r. – egzaminy gimnazjalne,
  • 25 czerwca 2015r.

W tych dniach szkoła zapewni uczniom możliwość udziału w zajęciach opiekuńczych zgodnie z potrzebami. Prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o wcześniejsze zgłoszenie ucznia.

Dyrektor Zespołu Szkół w Drygałach
Andrzej Rosiński