Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, działających w szkole, ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 31 października 2017r.
  • 02 listopada 2017r.
  • 18 kwietnia 2018r.
  • 19 kwietnia 2018r.
  • 20 kwietnia 2018r.
  • 02 maja 2018r.
  • 04 maja 2018r.
  • 01 czerwca 2018r.

W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (po zasięgnięciu informacji od rodziców).