Działając na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432 z późń. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego działających w szkole ustaliłem w roku szkolnym 2015/2016 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach:

  • 4 stycznia 2016r.
  • 5 stycznia 2016r.
  • 5 kwietnia 2016r. – sprawdzian,
  • 20 kwietnia 2016r. – egzamin gimnazjalny z języka obcego,
  • 2 maja 2016r.
  • 23 czerwca 2016r.

Publiczne Gimnazjum w Drygałach:

  • 4 stycznia 2016r.
  • 5 stycznia 2016r.
  • 5 kwietnia 2016r. – sprawdzian,
  • 18 kwietnia 2016r. – egzamin gimnazjalny,
  • 19 kwietnia 2016r. – egzamin gimnazjalny,
  • 20 kwietnia 2016r. – egzamin gimnazjalny,
  • 2 maja 2016r.
  • 23 czerwca 2016r.

W tych dniach szkoła zapewni uczniom możliwość udziału w zajęciach opiekuńczych zgodnie z potrzebami. Prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o wcześniejsze zgłoszenie ucznia.

Dyrektor Zespołu Szkół w Drygałach
Andrzej Rosiński